• +5
  bonne continuation

 • Anonyme

  vàlàà

  +5

  =)

 • Anonyme
  BadàbOùùm` .. Dà' Brrr !!
  C'eSt Whiit-k1ry kii Sinviite Siir tà mèSsàgeriie ..
  p0ùw tiite pùb` dii 2miinùte Oùèèp =D
  SiitOùw m'en veù pO heiin ?? =P
  > Whiit-k1ry.SkyblOg.cOm <
  cOm'z Rendù ,, Chiiffre dOùble SùSsùù !!
  Azy mètàl pO plùSs jcrOii Jaii tOù diii =D
  Peàcee [ K `


 • +5